O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci szkoły średniej lub średniej branżowej. Nie jest wymagane świadectwo maturalne.
Wymagane dokumenty:
  •  wypełniony WNIOSEK rekrutacyjny (do pobrania ze strony szkoły lub w sekretariacie szkoły)
  •  dowód osobisty (do wglądu na miejscu),
  •  świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie… (po pobraniu SKIEROWANIA ze szkoły – bezpłatne),
  • badania lekarskie – nosicielstwo (tylko na kierunek Higienistka Stomatologiczna