Nasza szkoła jest jedyną placówką publiczną w województwie Mazowieckim, która kształci techników dentystycznych i jedną z niewielu, kształcących higienistki stomatologiczne.

Od roku 1999 szkoła prowadzona jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego a nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Do 1 września 2017 r. szkołę ukończyło 4435 absolwentów na 3 nauczanych w szkole kierunkach: farmacji w latach 1954-1977, higienie stomatologicznej w latach 1983-2016 i technice dentystycznej w latach 1946-2016.

Szkołą, od momentu jej powstania, kierowało 10 dyrektorów. Księgowość prowadziło 6 księgowych. Nadzór nad pracą na pracowniach miało 8 kierowników laboratorium. W szkole od momentu jej powstania pracowało 324 nauczycieli, 52 pracowników administracji i 40 pracowników obsługi.

Nasza szkoła powstała, jako pierwsza w powojennej Polsce szkoła kształcąca techników dentystycznych. Na zgliszczach Warszawy, lekcje odbywały się w prywatnych mieszkaniach nauczycieli i udostępnianych lokalach miasta. Pierwszą stałą siedzibę na ul.Hożej szkoła otrzymała w kwietniu 1948 roku i w tym miejscu była aż do 2013 r. wielki wkład w tworzenie programów nauczania w pierwszych latach kształcenia techników dentystycznych mieli jej nauczyciele a przede wszystkim pierwsi dyrektorzy szkoły prof.dr Aleksander Ujejski, dr Stefan Grzybowski.

Zgodnie z następującymi po sobie kolejnymi reformami systemu oświaty w Polsce, szkoła kilkakrotnie zmieniała nazwę. Od momentu jej utworzenia tj. od roku 1946 Państwowe Liceum Techniki Dentystycznej kształciło w systemie trzyletnim, ogólnokształcącym, kończyło się maturą i tytułem Technika Dentystycznego. W roku 1961 nazwa szkoły została zmieniona na Państwową Szkołę Medyczną Techników Dentystycznych. Kształcenie w niej trwało 2 lata, nauczano wyłącznie przedmiotów zawodowych i kończyło się egzaminem dyplomowym oraz nadaniem tytułu Technika Dentystycznego. W roku 1972 Szkoła przekształcona została w Medyczne Studium Zawodowe Nr 3 w Warszawie. Nauczanie obejmowało przedmioty zawodowe, trwało 2 lata dla techniki dentystycznej i farmacji natomiast dla zawodu higienistki stomatologicznej, początkowo rok a następnie także 2 lata. Od roku 1998 nauczanie na Technice Dentystycznej zostało przedłużone do 2,5 roku. Od tego momentu, kończący szkołę absolwenci zaczęli otrzymywać dwa dokumenty szkolne: Świadectwo Ukończenia Szkoły z wymienionymi ocenami z poszczególnych przedmiotów oraz po zdaniu Egzaminu z Przygotowania Zawodowego – akt nadania tytułu zawodowego, odpowiednio, Technika Dentystycznego lub Higienistki Stomatologicznej.

Sztandar MSZ3

1.09.2005 szkoła po raz kolejny zmieniła nazwę tym razem na Medyczną Szkołę Policealną Nr 3 w Warszawie. Pierwsi absolwenci ukończyli szkołę w czerwcu 2007 r. Zwieńczeniem edukacji były organizowane przez Centralną Komisje Egzaminacyjną, zewnętrzne egzaminy z kwalifikacji zawodowych, jednakowe we wszystkich szkołach kształcących w danym zawodzie w całej Polsce. Wyniki naszych higienistek znakomite! Egzamin zdało 100% absolwentek. Z racji 2,5 letniego kształcenia, pierwsze takie egzaminy dla techników dentystycznych odbyły się w styczniu 2008 r. Nasze wyniki (97%) na tle Polski (69%) były bardzo dobre. Od 2007 r. egzaminy zewnętrzne są przeprowadzane do chwili obecnej.

Od 2012 roku po reformie kształcenia zawodowego egzaminy z kwalifikacji zdaje uczeń szkoły. W zawodzie technika dentystycznego jest to egzamin potwierdzający kwalifikacje Z.17 – „Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej, ortodoncji i epitez twarzy”. Higienistka stomatologiczna, zdaje egzamin potwierdzający kwalifikację Z.14 – „Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia”. Oba egzaminy maja formę wykonania zadania egzaminacyjnego i są egzaminami zewnętrznymi.

Obecnie absolwent otrzymuje trzy dokumenty:

  1. Świadectwo ukończenia naszej szkoły z wynikami końcowymi z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
  2. Świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu z danej kwalifikacji w zawodzie.
  3. Dyplom potwierdzający pełne kwalifikacje zawodowe.

Zdawalność egzaminu i wyniki naszych uczniów na tle Polski wyglądają imponująco!

Szkoła jest placówką wspierającą kształcenie zawodowe w szerokim ujęciu. Organizowaliśmy szereg konferencji o charakterze ogólnopolskim. Podjęte tam decyzje skutkowały podniesieniem jakości kształcenia w całej Polsce. Nasi nauczyciele brali czynny udział w reformie kształcenia zawodowego i są autorami Podstaw Programowych, Planów Nauczania i Programów Nauczania dla zawodów technika dentystycznego, higienistki stomatologicznej i asystentki stomatologicznej.

Kadra pedagogiczna to wysokiej klasy specjaliści w zawodzie (obecnie 16 nauczycieli zawodowców). Egzaminatorzy (6 egzaminatorów kwalifikacji Z.17; 4 egzaminatorów Z.14 i Z.15), praktycy z wieloletnim doświadczeniem. To ludzie, którym można powierzyć kształcenie nowych adeptów naszych zawodów.

Budynek przy ul. Brzeskiej MSP3

Od 2013 roku szkoła ma nową lokalizację na ul. Brzeskiej w Warszawie. Cała przeprowadzka to oddzielna historia. Nasze istnienie w nowej siedzibie to jak obudzenie się z długoletniej śpiączki. Dopiero teraz możemy z rozmachem wkroczyć w XXI wiek, technologii, organizacji i jakości kształcenia. 

Dzięki wielkim nakładom Samorządu województwa mazowieckiego, a w szczególności przychylności i osobistemu zaangażowaniu władz samorządowych, Pana Marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, skarbnika, Pana Marka Miesztalskiego, Pana vice Marszałka Waldemara Roszkiewicza, Pana vice Marszałka Leszka Ruszczyka, dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego, cała inwestycja zakończyła się wielkim sukcesem dla naszej szkoły i całego województwa.

Nowa siedziba, skłoniła nas do sięgnięcia po fundusze unijne na szkolenia i doposażenie w sprzęt najnowszej generacji. W latach 2013-2015 we współpracy z Fundacją Europejski Dom Spotkań „Nowy staw”, w szkole był realizowany projekt „Podniesienie atrakcyjności kształcenia stomatologicznego, gwarancją przyszłego zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach obszaru Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny. Projekt miał budżet około 1.600.000 zł z czego duża część z przeznaczeniem na zakup urządzeń, sprzętów, narzędzi, które pozostały w szkole do dalszego kształcenia już po zakończonym projekcie.

Naszym celem jest stałe doskonalenie techników dentystycznych i higienistek stomatologicznych, nawet po zakończeniu przez nich edukacji szkolnej. Szkoła współpracuje z firmami branżowymi i w ramach tej współpracy organizowane są liczne szkolenia i warsztaty zawodowe.

Rozwój szkoły jako placówki dydaktycznej i bazy kształcenia zawodowego, zainspirował społeczność szkoły do podjęcia działań zmierzających do wybrania szkole Patrona. Od czerwca 2015 r. były wysuwane różne kandydatury. Do finalnej tury wyborczej zostały przedstawione sylwetki trzech kandydatów: Stefana Grzybowskiego, Ireny Sendlerowej i Andrzeja Krocina. Wszystkie postaci związane ze szkołą, naszym zawodem. Znane w kraju i na świecie. Każda postać to oddzielna indywidualność. Cała społeczność szkoły oddając swe głosy zadecydowała, że patronem szkoły został dr Andrzej Krocin. Oficjalnie imię szkole zostało nadane w trybie urzędowym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. To wielkie wydarzenie dla szkoły od (1.09.2016) zmieniamy bowiem nazwę na Medyczna Szkoła Policealne nr 3 im. dr Andrzeja Krocina. Uroczyste nadanie imienia, odsłonięcia tablicy patrona oraz przekazania sztandaru, odbyło się w czasie obchodów jubileuszu 70-lecia szkoły 24.11.2016 roku. Odsłonięcia tablicy dokonał sam Patron, dr Andrzej Krocin.

Odsłonięcie tablicy patrona

W wyniku reformy edukacji od 1.09.2017 nasze kwalifikacje otrzymały nowe oznaczenia. Odpowiednio dla technika dentystycznego MS15 i dla Higienistki stomatologicznej MS13.