Doktor Andrzej Krocin 1932-2017 

dr Andrzej Krocinurodził się 14 listopada 1932 roku w Warszawie, syn Eugeniusza i Eugenii z domu Jankowska. Wychowany w domu, gdzie wartości rodzinne i patriotyczne stanowiły podstawę norm etycznych. Szkoła podstawowa w Mrozach. Gimnazjum w Warszawie i liceum Techniki Dentystycznej na Hożej… studia na oddziale Stomatologii na Akademii Medycznej w Warszawie tak w wielkim skrócie wyglądała jego droga edukacyjna.

Pierwsze kontakty dr Andrzeja Krocina z zawodem technika dentystycznego datowane są na rok 1947. Wtedy to rozpoczął praktykę w pracowni techniki dentystyczne, będąc zgłoszony do rzemiosła techników dentystycznych. Wykazał duże zdolności i zainteresowanie zawodem, został pokierowany na dalsze kształcenie w tym kierunku.

Liceum Techniki Dentystycznej na ul. Hożej 88 w Warszawie rozpoczął w roku 1948, a zakończył w 1952 r. i otrzymał tytułu technika dentystycznego. Dzięki uzyskaniu najwyższych ocen na koniec edukacji w liceum, mógł zostać przyjęty na dowolny kierunek studiów wyższych. Wybrał Stomatologię na warszawskiej Akademii Medycznej. Studiował na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej.

A.Krocin podczas zajęć

Dyplom lekarza stomatologa uzyskał w 1957 roku i rozpoczął pracę w Akademii Medycznej i równocześnie jako wykładowca i nauczyciel zawodu w Liceum Techniki Dentystycznej przy ul.Hożej 88.

W latach 1965-1973 nie przerywając pracy w Akademii Medycznej odbywał równocześnie czynną służbę wojskową w Wojskowej Akademii Medycznej. Prowadził wykłady w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Katedry Stomatologii Instytutu Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. Działał także w zespołach metodycznych i w komisjach przy Ministrze Zdrowia. Był współtwórcą programu nauczania do przedmiotu „Rysunek i modelarstwo” dla techników dentystycznych oraz autorem podręcznika do tego przedmiotu. Program ten, nieznacznie modyfikowany i dostosowywany do kolejnych reform systemu kształcenia, obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Modelowanie protezModelowanie, to nie tylko kształt zębów ale także precyzja wykonania różnych uzupełnień protetycznych. W 1957 roku we współpracy z dr Antonina Sławińską (dentystka, nasza nauczycielka, która w latach 50-tych przekazała szkole nowoczesny system odlewniczy, wirówkę i palnik do topienia metalu i cały osprzęt niezbędny do tej technologii) w naszej szkole, doktor Krocin wykonał pierwszą w Polsce protezę szkieletową. Od wnikliwej analizy modelu, projektu, poprzez całą technologię modelowania w wosku, odlewnictwo i ustawianie zębów. Był prekursorem zastosowania tego rodzaju uzupełnienia protetycznego, które jest z powodzeniem stosowane do chwili obecnej.

Od roku 1966 podjął prace na Akademii Medycznej w Warszawie w Klinice Protetyki Stomatologicznej gdzie uzyskał specjalizację II stopnia z Protetyki Stomatologicznej a po uzyskaniu stopnia doktora w 1969 r, stopień adiunkta.

W latach 1968-1973 dodatkowo pracował w klinice protetyki stomatologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej. Praca ta umożliwiła gruntowne poznanie problemów mobilnej stomatologii i w dużej mierze przyczyniła się do uzyskania tytułu doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy naukowej „Próba własnej interpretacji kształtów stałych zębów ludzkich dla celów dydaktycznych w protetyce stomatologicznej”. Promotorem pracy była prof. Janina Galasińska-Landsbergerowa, autorka licznych podręczników i prac naukowych z dziedziny stomatologii i protetyki.

W latach 1969 – 1992 był Adiunktem Zakładu Protetyki i Zakładu Propedeutyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Warszawskiej Akademii Medycznej. Pełnił funkcję kierownika przedmiotu Modelarstwo i Propedeutyka techniki dentystycznej. Był autorem programu nauczania Modelarstwa w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Modele zębówModele zębów

Po przejściu na emeryturę w roku 1992 podjął pracę w Medycznym Studium Zawodowym nr 1 w Warszawie kształcącym techników dentystycznych, w którym po włączeniu do struktur warszawskiej Akademii Medycznej pracował do 2007 roku ucząc przedmiotu Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej.

W trakcie pracy wykonał wiele pomocy naukowych potrzebnych do kształcenia techników i lekarzy dentystów.

Od początku swojej drogi zawodowej był związany z nauczaniem modelarstwa i morfologii zębów ludzkich. Prowadził badania zębów Polaków na podstawie 10 tys. przypadków. Do szkolenia wprowadził modele zębów stałych polskiej populacji w skali 3:1, a także na bazie modeli Tanaki, w powiększeniu 4:1, zęby o zwiększonej aktywności żucia.

Jest wieloletnim członkiem międzynarodowych towarzystw i organizacji naukowych.

Od 1998 r. jest członkiem Akademii Pierre Fauchard’a. Od 1977 r. na wniosek Ministra Zdrowia pełnił obowiązki Członka Krajowego Zespołu Specjalistycznego w dziedzinie protetyki stomatologicznej, brał udział w pracach Komisji ds. Programów i Podręczników. Przez trzy kadencje (9 lat) był członkiem senatu Akademii. Pełnił funkcje w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym, m.in. był sekretarzem w sekcji protetyki w latach 1987-1990 następnie przez kolejne lata był członkiem zarządu.

Był pomysłodawcą i współtwórcą pierwszego branżowego pisma dla techników dentystycznych „Technik Dentystyczny” (obecnie „Nowoczesny technik dentystyczny”). Był jednym z inicjatorów pisma „Protetyka Stomatologiczna” dla lekarzy dentystów i techników dentystycznych. U podstaw idei tych pism było dzielenie się wiedzą, podnoszenie rangi zawodu technika dentystycznego, uczynienie z technika dentystycznego partnera we współpracy z lekarzem dentystą. W swej działalności wspierał także kształcenie higienistek stomatologicznych i podkreślał ich ważną role z zespole dentystycznym.

Jest autorem ponad 60 prac/publikacji naukowych z dziedziny protetyki, a także lektorem wielu wykładów dla specjalistów – lekarzy i techników dentystycznych w tym na Medycznej Platformie Edukacyjnej. Jest także współautorem wielu publikacji, m.in. „Współczesne postępowanie w protetyce stomatologicznej”, praca zbiorowa pod redakcją prof. E.Spiechowicza.

książki A.Krocina

W 1968 r. ukazało się pierwsze wydanie jego książki pt. „Modelarstwo i rysunek w protetyce stomatologicznej”. Po jej czterech edycjach wydawnictwo PZWL uhonorowało ją tytułem „Książki ponadczasowej”. Do dnia dzisiejszego powyższa publikacja wydana siedmiokrotnie jest „elementarzem” dla uczniów technik dentystycznych oraz studentów stomatologii. Był inspiratorem wznowienia tego podręcznika, rozszerzenia o nowe technologie i metody modelowania cyfrowego.

Dr Andrzej Krocin jest laureatem wielu nagród i dyplomów uznania, m.in.:

  • 1973 brązowy medal MON „Siły zbrojne w służbie ojczyzny” za zasługi na rzecz rozwoju stomatologii polowej w czasie pełnienia służby wojskowej.
  • 1975 Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej „Za szczególne ważne i twórcze osiągnięcia naukowe w zakresie protetyki stomatologicznej”
  • 1984 Medal Ministra Zdrowia „Za wzorową pracę na rzecz służby zdrowia”
  • 1990 Złoty Krzyż Zasługi „Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne”
  • 2006 W imieniu Senatu oraz władz warszawskiej Akademii Medycznej został wyróżniony za specjalne zasługi dla I Wydziału Lekarskiego medalem Nomsima Honoricum Pro Beneficiis Facultati Medicinali Primae Academiae Varsoviensis
  • 2007 Dyplom uznania zasług dla polskiej medycyny JM Rektora Akademii Medycznej w Warszawie

Dr A. Krocin do ostatnich swoich dni żywo interesował się kształceniem techników dentystycznych.

Jestem jednym z Was – stwierdzenie to padało niejednokrotnie z jego ust podczas bezpośrednich kontaktów z uczniami szkół Techniki Dentystycznej oraz podczas spotkań z praktykującymi technikami dentystycznymi.

Jest blisko związany ze Medyczną Szkołą Policealną nr 3 w Warszawie. Przekazał Szkole własnoręcznie wykonane zestawy zębów do nauki przedmiotu Modelarstwo. Często zaszczyca szkołę swoją obecnością podczas uroczystości. Przez kilka lat prowadził wykłady inaugurujące naukę przedmiotu Modelarstwo w MSP 3 w Warszawie. Spotkania te zapadały w pamięć uczniów na całe życie i stawały się swoistym drogowskazem w przyszłym życiu zawodowym.

W roku 2006 uczniowie dr Krocina w podziękowaniu za trud włożony w ich edukację spisali w formie dekalogu najważniejsze przesłania, które przekazywane im były przez dr Krocina.

dr A. KrocinDEKALOG DR ANDRZEJA KROCINA

1. Modelarstwo to cholernie trudna sprawa
2. Ja jestem jednym z Was
3. Żeby zęby weszły w głowę
4. Myśleć pozytywnie
5. Robić, żeby się nie narobić
6. Przez ciernie do gwiazd
7. Dla chcącego nic trudnego
8. Wygrać konkurencję
9. Co masz zrobić jutro – zrób dziś
10. Spłacić dług wiedzy
„Dziękuję za to i za wszystko. Przepraszam, jeśli coś nie tak. Dodam, że starałem się być maksymalistą w minimalizmie.
Jestem szczęśliwy z wykonanego programu, w czym mi pomogliście. Odchodząc wyznaję, że Was kocham”.
                                                             2006 A. Krocin

dr A. Krocin

Zakończenie uzasadnienia wniosku o nadanie naszej Szkole imienia dr Andrzeja Krocina

„Wysunięcie osoby dr Andrzeja Krocina na patrona Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 w Warszawie, najstarszej szkoły w Polsce kształcącej techników dentystycznych, jest może działaniem odważnym i prekursorskim, ale może jest już pora zacząć doceniać i wskazywać osobowości, których korzenie tkwią głęboko w naszej narodowej społeczności i które jednocześnie są namacalnymi przykładami dla młodych ludzi. W dobie kryzysu autorytetów, w chwili gdy dla młodych ludzi nie ma wzorców do naśladowania, wskazanie osobowości tak znaczącej dla rozwoju ich zawodu, jest działaniem na wskroś pozytywnym. Fakt, że dr Krocin jest częstym gościem naszej szkoły, uczestniczy w wielu uroczystościach i spotkaniach, dodatkowo sprawia, że nie jest to postać „historyczna, odległa, nierealna…” lecz człowiek z którym można nawiązać relacje, dający swym życiem i działaniem świadectwo rzetelności zawodowej i poświęcenia drugiemu człowiekowi a także bezinteresownego zaangażowania w podnoszenie prestiżu zawodu”.

Dorota Dargiewicz, dyrektor szkoły.

My – Jego uczniowie mówimy głośno

DZIĘKUJEMY

Jesteśmy dumni, że Nasza Szkoła jako jedyna w Polsce od 1.09.2016 nosi imię dr Andrzeja Krocina, postaci znanej, szanowanej i bliskiej każdemu technikowi dentystycznemu w kraju i poza jego granicami.

wpis do księgi pamiątkowej dr A.Krocin

Na uroczystości jubileuszu 70-lecia szkoły 24.11.2016r, dr Andrzej Krocin dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy patrona.

odsłonięcie pamiątkowej tablicy dr A.Krocinpamiątkowa tablica

Za zasługi dla rozwoju zawodu technika dentystycznego dr Andrzej Krocin został odznaczony medalem honorowym Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych. Medal został wręczony przez p.Piotra Ożarka, Prezesa warszawskiego oddziału PTTD.

Dr Andrzej Krocin zmarł 4.02.2017 w Warszawie.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, został ustalony dzień Patrona Szkoły. Dniem tym będzie wigilia imienin Andrzeja tj. 29.11. Będziemy go obchodzić w sposób bliski dla naszego Patrona, poprzez organizowanie szkoleń i kursów dla naszych uczniów. Będzie to dzień poświęcony podnoszeniu umiejętności zawodowych zarówno techników dentystycznych jak i higienistek stomatologicznych.

Tablica po śmierci dr. A.Krocina