Okres nauczania: 1 rok

System nauczania: zaoczny (średnio dwa weekendy w miesiącu)

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkół średnich (także bez matury)

Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, utworzony na potrzeby środowisk medycznych w trosce o bezpieczeństwo pacjentów korzystających z różnych usług medyczno-kosmetycznych.

Celem osób wykonujących ten zawód jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi i materiałów używanych do zabiegów diagnostycznych i leczniczych. Kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi i bielizny operacyjnej oraz materiału opatrunkowego, sterylizacja narzędzi, materiałów opatrunkowych różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Jest to praca bardzo odpowiedzialna, warunkująca bezpieczeństwo pacjentów i całego personelu medycznego.

Ważnymi cechami potrzebnymi do wykonywania tego zawodu są: czystość i higiena osobista, cierpliwość, dokładność.

W czasie nauki słuchacz realizuje zajęcia praktyczne w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach a praktyki zawodowe w specjalistycznych placówkach centralnej sterylizacji w szpitalach na terenie Warszawy.

Roczne kształcenie zakończone jest egzaminem państwowym organizowanym przez OKE i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kwalifikacje w tym zawodzie. (MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medyczny)

Absolwent tego kierunku może zostać zatrudniony w:

 • Centralnej sterylizatorni w szpitalu,
 • Lokalnych Punktach sterylizacji,
 • Gabinetach stomatologicznych,
 • Gabinetach kosmetycznych i fryzjerskich,
 • Gabinetach odnowy biologicznej i medycyny estetycznej,
 • Publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • Może prowadzić własną działalność.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Organizacja działalności zawodowej technika sterylizacji medycznej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Anatomia z fizjologią
 • Podstawy psychologii socjologii i etyki
 • Podstawy języka migowego
 • Technologia mycia i dezynfekcji medycznej
 • Język obcy zawodowy
 • Technologia sterylizacji medycznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: 

 • Pracownia mycia i dezynfekcji medycznej
 • Pracownia dekontaminacji medycznej
 • Udzielenie pierwszej pomocy

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową:

 •  po sem. I – 70 godzin, po sem. II – 70 godzin, razem 140-godzi